[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 1453768  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"เชิงประจักษ์ ครั้งที่3

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 15 ก.พ 59 สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"(Moderate Class More Knowledge)เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 ที่เดินทางมาตรวจติดตามฯโรงเรียนในสังกัดสพป.พิจิตร เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อลดเวลาเรียนภาควิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับการเรียนการสอนการจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกิจกรรมการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 18

     วันที่ 13 ก.พ 59 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการและแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรเขตตรวจราชการที่ 18 ประกอบด้วย นครสวรรค์ เขต 1,2,3 กำแพงเพชร เขต 1,2 พิจิตร เขต 1,2 อุทัยธานี เขต 1,2 สพม. เขต 41(กำแพงเพชร-พิจิตร) และ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์-อุทัยธานี)โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในครั้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

     เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 ก.พ 59 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” แก่ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธาน กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพิเพียง รักความเป็นไทย มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธาราณะ สอดคล้อง ค่านิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้ม(o-net)

     เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 26 ม.ค 59 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอมรมการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้ม(o-net) เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่และพัฒนารูปแบบใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 300 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติมาสอนนักเรียนในสังกัด

     เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 18 ม.ค 59 ณ สพป.พิจิตร เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในต่างประเทศ อาสาสมัครในโครงการ “Sawasdee Thailand”ที่จะมาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 จำนวน 8 คน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังอ้อ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม และโรงเรียนบ้านห้วยคำตาล รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์....อัษฎาวุธ ข่าว ธาริณี ภาพ/โพส จักรพงษ์ ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับ สพม.41 พิจิตร จัดงาน “วันครู 59”

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ม.ค 59 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับ สพม.41 พิจิตร ร่วมกันจัดงาน ”วันครู 59” โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพปพิจิตร เขต 1 ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ์ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 มี นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1จัดกิจกรรมวันเด็ก“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

     เมื่อวันที่ 9 ม.ค 59 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2559 โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกิจกรรมและอ่านสารนายกรัฐมนตรี วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับเด็กๆ และเยาวชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและทุกภาคส่วนในจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร กิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2558

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธ.ค 58 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตระหนักถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตแต่ละคนและชีวิตเป็นของบ้านเมือง”ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิด การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65

     เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 ธ.ค 58 ที่ผ่านมา นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิด การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม…เครือข่ายปชส.ภาพ อัษฎาวุธ ข่าว ธาริณี โพส จักรพงษ์ ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1ร่วมมอบ"รางวัลครูขวัญศิษย์"

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ธ.ค 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้แทนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่เดินทางมามอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "รางวัลครูขวัญศิษย์"ให้กับครูสมบูรณ์ สิตานนท์ ครูบำนาญวัย 88 ปี ครูขวัญศิษย์ จ.พิจิตร ที่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...เครือข่ายปชส.ภาพ อัษฎาวุธ ข่าว ธาริณี โพส จักรพงษ์ ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมเดินรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

     เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 9 ธ.ค 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร สิ้นสุดศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน มีตัวแทนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หลายร้อยคน ร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงการร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และแสดงออกเชิงสัญลักษณืต่อต้านคอร์รัปชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1ร่วม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 5 ธ.ค. 58

     เมื่อเวลา 19.29 น. วันที่ 5 ธ.ค. 58 บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ข้าราชการในสังกัด ร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธ.ค.58 พร้อมทั้งร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาอย่างกึกก้องและพร้อมเพรียงกัน ก่อนมีการจุดพลุและดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม เพื่อเฉลิมพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

     เมื่อเวลา09.30 น. วันที่ 5 ธ.ค 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร...อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว ธาริณี โพส จักรพงษ์ ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองโนนเข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ

     วันนี้ (3 ธค.) นายวิสิทธิ์ สืบมี ผอ.โรงเรียนวัดคลองโนน นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ซึ่งมีนางอุทุมพร แก้วทอง นายก อบต.คลองคะเชนทร์ สมาชิก สอบต. โรงเรียนใน ต.คลองคะเชนทร์ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ซึ่งคณะนักแสดงของโรงเรียนวัดคลองโนน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแสดงละครเพลง ได้รับรางวัลจากนางอุทุมพร แก้วทอง นายก อบต.คลองคะเชนทร์ ศิริลักษณ์...ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 ธ.ค 58 ณ ห้องประชุมโรงแรมมีพรสวรรค์ จ.พิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต"จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชุมฯ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1