ภาพข่าวกิจกรรมออนไลน์ สพป.พิจิตร เขต 1 E-News
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1496065  ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ส่งข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 ก.พ 59 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” แก่ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธาน กิจกรรมลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพิเพียง รักความเป็นไทย มุ่งมั่นการทำงานและมีจิตสาธาราณะ สอดคล้อง ค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบาย คสช. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 และเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมีกำหนดการกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ก.พ 59 มีลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และคณะกรรมการการดำเนินงาน เข้าร่วม จำนวน 2,296 คน ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อ.เมือง จ.พิจิตร.....อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว ธาริณี โพส จักรพงษ์ ตรวจ

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1