[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก] [Home]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 1496073  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อครูปฐมวัย

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ส.ค 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการจัดประสบการณ์เสริมสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดประสบการณ์ ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ มีครูปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1…อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     วันนี้ 12 ส.ค 58 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยกิจกรรมในภาคเช้า นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง หลังจากนั้นจึงร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 ส.ค 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานการประชุม ต่อนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร เพื่อสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือของจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558 โดยมีคณะกรรมการลูกเสือแต่ละอำเภอในจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1….อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประกวดโครงการ “ชวนน้องท่องพุทธวจน”

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ส.ค 58 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ จ.พิจิตร นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “ชวนน้องท่องพุทธวจน” ครั้งที่ 3 โดยมีนายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อสนับสนุนความสามารถของเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และประชาชนหันมาสนใจการนำพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต มาเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตใจ เป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างศรัทธาในองศ์พระศา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองโนนจัดวันภาษาไทยแห่งชาติ

     วันนี้ (28 กค.)คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดคลองโนน ได้ร่วมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยในการจัดงานมีการแต่งกายแบบไทย การละเล่นแบบไทย การทำขนมไทย การอ่านบทกวีไทย โดยมีนายประเสริฐ เลิศรัตนเดชากุล ผอ.โรงเรียนวัดคลองโนน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ...ศิริลักษณ มัทธวรัตน์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ก.ค. 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี เห็นคุณค่าของตนเองและส่วนรวม มีโอกาสพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยมีนักเรียน ครูผู้สอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 จำนวน 35 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมประชุม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 ก.ค 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวต้อนรับ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ที่เดินทางมาตรวจราชการ ผลการดำเนินงานของ สพป.พิจิตร เขต 1 ประเด็น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก การส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับขยะ การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE online ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1….อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558

      เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ก.ค 58 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร นายนุกูล นิยมไทย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานต่อ นายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าฯจังหวัดพิจิตร ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางช้อย ไทยวรรณศรี เป็นกรณีพิเศษ

     เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 มิ.ย 58 นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางช้อย ไทยวรรณศรี ซึ่งเป็นมารดาของ นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ณ วัดคูหาสวรรค์ จ.พิษณุโลก…อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองโนน
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการแข่งขันภาษาไทยกลุ่มคลองเมืองหลวง

     วันนี้(5 มิ.ย.) นายวิเชียร บำรุงมา ประธานกลุ่มคลองเมืองหลวง เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันภาษาไทย เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)ศิริลักษณ์ ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 พ.ค. 58 นายพงษ์ชัยไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 กล่าวรายงานต่อพลตรี ไสว พลการ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาเป็นประธานการจัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2 จากที่กองกำลังรักษาความสงบ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ได้มีแผนการดำเนินงานช่วยเหลือโรงเรียนในแถบถิ่นทุรกันดาร ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายดำเนินการในเขตรั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พ.ค 58 ที่ผ่านมา นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับครูผู้สอนเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เชิงเศรษฐศาสตร์ สามารถสร้างอาชีพและพัฒนาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ ก้าวสู่การประกอบวิชาชีพเป็นนักวางแผนการเงินต่อไป มีครูสอนสังคม ศาสนาและวัฒนธร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดโครงการชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง

     เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 พ.ค. 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมกับจังหวัดพิจิตร โดยนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาด จ.พิจิตร นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอสามง่าม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน มอบทุนการศึกษานักเรียน มอบรถจักยาน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านมาบกระเปา อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน โรงเรียนที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ตามโครงการ ชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง เนื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดวันเปิดภาคเรียนวันแรก

     วันที่ 18 พ.ค 58 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นวันแรก เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน พร้อมทั้งแนะนำโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้นของปีการศึกษา 2558 ของ (สพฐ.) นโยบายของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา….อัษฎาวุธ ภาพ/ข่าว วิฑูร ตรวจ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร1
หัวข้อข่าว : มูลนิธิยุวสถิรคุณมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานจังหวัดพิจิตร

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 พ.ค. 58 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ลูกหลานจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและมีความประพฤติดี มีจิตอาสา ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 สพป.พิจิตร เขต 2 สพม.เขต 41 จังหวัดพิจิตร ทั้งระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา รวม 155 ทุน เป็นเงิน 1,670,000 บาท มีท่านปราโมทย์ โชติมงคล อดีตผ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/163 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-613-005 ต่อ 104 sukvit@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นายจักรพงษ์ ศุขวิทย์สพป.พิจิตร เขต 1